Đánh dấu các linh kiện - Bước quan trọng khi xây dựng thiết kế điện trong SOLIDWORKS ELECTRICAL

Trong SOLIDWORKS Electrical, một trong những điều quan trọng nhất là xác định các thành phần bằng việc đặt tên và đánh dấu. Việc đặt tên này được sử dụng để thiết lập mối quan hệ với các thành phần điện khác nhau của toàn bộ dự án. Khi một ký hiệu được thêm vào Sơ đồ khôi hoặc Sơ đồ đấu nối dây, chúng ta có thể xác định nó chính là một thành phần đã được xác định trong dự án  hoặc  tạo một thành phần mới với một nhãn được đặt tên mới (mã định danh). Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về bốn cách để tạo đánh dấu đặt tên cho một ký hiệu (symbol) mới. 

Tùy chọn đầu tiên là tạo liên kết giữa hai ký hiệu trong dự án. Khi thêm ký hiệu (symbol) và tạo liên kết với thành phần hiện có, chúng ta có thể sử dụng bộ lọc menu thả xuống ở phần trên bên phải của bảng Thuộc tính (hình bên dưới) để nhanh chóng lọc theo loại thành phần và tìm thành phần mà chúng ta muốn liên kết.

Khi thành phần được chọn, nó sẽ có cùng dấu với thành phần hiện có. Trong Cây Thành phần (trong ví dụ bên dưới), hai ký hiệu trên các trang khác nhau biểu thị cùng một thành phần.

Tùy chọn thứ hai là tạo một thành phần mới. Điều này xảy ra khi đặt một ký hiệu (sumbol) trên một trang sơ đồ nguyên lý đầu tiên. Bạn không liên kết với biểu tượng hoặc thành phần hiện có. Một nhãn đánh dấu mới sẽ được tạo tự động.

Mark được tạo ra như thế nào và nó được xác định ở đâu?

Một đánh dấu (mark) được tạo thành từ ít nhất hai phần: Phần đặt tên gốc (M, PB, SS, CR) và số thứ tự hoặc số duy nhất khác các số đã đặt. Một đánh dấu (Mark) có thể được xác định tự động bằng ký hiệu mặc định trên phần mềm. Như hình bên dưới, khi chúng ta tạo một ký hiệu (symbol) mới hoặc chỉnh sửa ký hiệu (symbol) hiện có, chúng ta có thể xác định gốc của mark thành phần.

Khi ký hiệu (symbol) mới được thêm vào dự án, SOLIDWORKS sẽ sử dụng Mark gốc được lấy từ trình thuộc tính Symbol và thêm một số thứ tự tự động để tạo đánh dấu. Ví dụ: khi tạo một thành phần mới có dấu gốc là “S”; nếu đây là thành phần đầu tiên sử dụng “S” thì nó sẽ trở thành S1. Ký hiệu thứ hai cho thành phần thứ hai sẽ là S2.

Có một cách thứ ba, tên ký hiệu có thể được thêm vào các thành phần mới ngay cả khi ký giệu gốc đang trống. Nếu ký hiệu không có nhãn hiệu xác định thì khi thêm thành phần mới vào, nó sẽ lấy gốc nhãn hiệu được xác định theo phân loại của ký hiệu để đặt tên.

Tùy chọn thứ tư để tạo đánh dấu là xác định theo công thức. Điều này được xác định khi ở cấp độ dự án.

Từ tab Dự án Electrical, đi tới Cấu hình dự án và sau đó đến tab Đánh dấu. Trong phần đánh dấu cho các thành phần, biểu tượng công thức ở ngoài cùng bên phải cho phép chúng ta chỉ định một công thức khác với mặc định của hệ thống hoặc xác định một công thức tùy chỉnh.  

Hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích. Tìm hiểu thêm về SOLIDWORKS Electrical trong Blog nói về các chủ đề tương tự.

Đánh dấu các linh kiện - Bước quan trọng khi xây dựng thiết kế điện trong SOLIDWORKS ELECTRICAL
PCB GraphTech Vietnam Co., LTD, Nguyễn Phước Kha 5 tháng 2, 2024
Chia sẻ bài này
Lưu trữ
Có gì mới trong SOLIDWORKS 2024: Lưu về phiên bản trước